Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2009 Perşembe

Lojistik Programı

Lojistik Programı

Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği ana kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve depolanmasının, planlanmasının, uygulanmasının, koordinasyonu ve kontrol edilmesidir.

Lojistik Programının İşletmelere Kazandıracağı Katkılar:

v Sektör olarak fiyat, kalite ve teknoloji gibi çıktıların geliştirilmesini ve uygulamaların uyumlu, bütünleşik ve yüksek performanslı olmalarını sağlar.

v Sektör uygulamalarında çok yönlü gelişme hedefleri için temel oluşturur.

v Uyumlu strateji, haberleşme liderliği ve iş süreci yönetimini geliştirir.

v Müşteri/tedarikçi yoğunlaşmasını sağlar ve sanayinin vizyonunu ve araştırmasını en iyi uygulamalar içinde birleştirir.Ders İçerikleri


1. DÖNEM


MATEMATİK I
Reel Sayılar, Kombinatur Analiz, Olasılık Kavramı, Fonksiyonlar ve İktisattaki Uygulamaları, Türev ve İktisattaki Uygulamaları, Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Maclurin ve Taylor Açılımları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar.


LOJİSTİK İLKELERİ I
Lojistiğin Temel Kavramları, Tedarik Zinciri İlişkileri ve Uygulamaları, Fiziksel Dağıtım, Tedarik Ağı Sistemleri , Dış Kaynak Kullanımı, Bilgi Sistemleri, Entegre Lojistik.


GENEL İŞLETME
İşletmeye Giriş, İşletme Bilimin Konusu Ve Diğer Bilimlerle Olan İlişkisi, İşletme, Teşebbüs-Müşetebbis Ve Yönetici Kavramları, Maliyet Giderleri, Prodüktivite, İktisadilik Ve Rantabilite Kavramları, Kapasite Ve Kapasite Çeşitleri, Kuruluş Yerinin Belirlenmesi, Hukuki Organizasyon Ve İç Organizasyon, Komuta Kurmay Ve Fonksiyonel Yetki İşlemleri


BİLGİSAYAR I
Bu dersin amacı bilgisayarın doğuşu, bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar teknolojisindeki yenilikleri hakkında öğrenciyi bilgi sahibi yapabilmek, bunun yanısıra bilgisayarın nasıl çalıştığını kavratabilmek ve microsoft office paket programlarını etkin olarak kavrayıp kullanabilmelerini sağlamaktır. Dersin kapsamı olarak bilgisayarın tarihi, bilgisayarın donanım birimleri, işletim sistemi kavramının ortaya çıkışı ve işletim sistemlerinin özellikleri ve günümüzde en çok kullanılan paket program olan Microsoft Office programları öğretilmektedir.

İKTİSATA GİRİŞ
İktisada Giriş , İktisat Biliminin Tanımı Konusu Ve Diğer Bilimlerle Olan İlişkileri, Eski Yunanistan’da Ortaçağda, Klasik Dönemde Ve Zamanımızda İktisat Anlayışı, Arz Ve Talep Kanunları, Arz Ve Talep Elastikiyetleri, Gelir Elastikiyetleri, Mikro İktisat Piyasa Ve Fiyat, Talep Fonksiyonu, Arz Fonksiyonu, Fiyatların Oluşumu, Para Miktarı Fiyat İlişkileri, Makro Ekonomi, Milli Gelir Ve İstihdam Gelir Dağılımı, Dış Ticaret Teorileri.


HUKUKA GİRİŞ
Hukuka Giriş, Özel Şahıslar Tüzel Şahıslar, Borç Hukukunda İcap, Kabul Akdin Mevzuu, Hata, Hile, İkrah, Gabin, Muvazaa, Haksız İktisat Halleri, Borçların İfası, Zaman Aşımı Müddetleri, Borç Ödemesinin Neticeleri, Borçların Üçüncü Şahıs Hakkındaki Tesirleri, Borçların Sona Ermesi, Borçların Devri, Akdin Muhtelif Nevileri.

PAZARLAMA
Pazarlama Kavramı Ve Pazarlama Kavramının Temel Unsurları, Pazarlama Araçları, Satış Tahminleri, Pazar Hedefleri, Pazarlama Hizmetleri Uluslararası Pazarlama Gibi Faaliyetleri İçeren Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi, Pazar Tanımı Ve Sigortaya Yaklaşım, Türkiye'de Sigorta Pazarının İncelenmesi, Sigorta İstihsalciliği, Sigorta Pazarlamasında Başarılı Olmanın Yolları.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
“Türk İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük” Dersi Okumanın Amacı Ve İnkılap Kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışını Hazırlayan İç Ve Dış Sebepler Osmanlı İmparatorluğunun Jeopolitik Durumu, Osmanlı Devletini Parçalama Projeleri, Mondros Ateşkes Antlaşması, Türk Milletinin Tepkisi Ve Milli Teşekküller, M. Kemal Paşanın Samsun’a Çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Balıkesir, Alaşehir, Sivas Kongreleri, Kuvay-ı Milliye Ve Misak-I Milli, TBMM’nin Açılması, İç Ayaklanmalar Ve Bunlara Karşı Tedbirler, Sevr Anlaşması, Sakarya Savaşına Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı Ve Büyük Taarruz, Eğitim Ve Kültürel Alanlarında Mili Mücadele, Sosyal Ve İktisadi Alanda Milli Mücadele, Mudanya Mütarekesi, Osmanlı Saltanatının Kaldırılması.


TÜRK DİLİ I
Dil Nedir, Ses-Harf-Hece, Kelime Ve Cümle Bilgisi, Türk Dilinin Tarihçesi, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Yapılarına Göre Diller, Ses Bilgisi: Kök-Gövde-Ek-Kelime Çeşitleri, Edebi Türler Dilekçe-Deneme-Fıkra Vb., Kelimelerde Anlam Genişlemesi, Anlam Daralması, Yazım Kuralları Ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri Ve Uygulaması, Kitap Okuma Alışkanlığının Desteklenmesi, Panel-Konferans-Sempozyum Uygulamaları, Vurgu(Kelime,Cümle Ve Şiir Vurgusu)


YABANCI DİL I
Greetings, names, and ages; Numbers; Days, months and seasons; This is …, that is …; What time is it; Action in Progress, Who … ?, What … ?, Where; Talking about present habits, ideas, opinions; Propositions of time: at, on, in; Talking about schedules and calendars; Abilities and inabilities: can, can’t; A family tree; Possessive Pronouns; Family members; Obligations prohibitions and lack of necessity: must, mustn’t; Obligations prohibitions and lack of necessity: don’t/ doesn’t have to2. DÖNEM

MATEMATİK II
Reel Sayılar , Kombinatur Analiz, Olasılık Kavramı, Fonksiyonlar Ve İktisattaki Uygulamaları, Türev Ve İktisattaki Uygulamaları, Trigonometrik Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Maclurin Ve Taylor Açılımları, Maclurin Ve Taylor Açılımları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonlar.


LOJİSTİK İLKELERİ II
Küresel Ekonomi, Lojistikte Ön Görü Yöntemleri, Müşteri Hizmetleri, Planlama Fonksiyonları, Taşımacılık Altyapısı, Taşımacılık Yönetimi Ve Ekonomisi, Taşımacılık Düzenlemeleri, Envanter Yönetimi, Antrepo Yönetiminin Ve Lojistik Konumlandırmanın Çeşitli Yönleri.


GENEL MUHASEBE
Genel Muhasebeye Giriş, Muhasebe Kavramı Ve Amacı, Genel Muhasebe Bilgileri, Yasal Mevzuat Ve Muhasebe Süreci, Tek Düzen Hesap Planı Doğrultusunda Bilanço Defter Tutma, Yıl Sonu Hesaplarının Kapatılması.
ULUSLARARASI PAZARLAMA
Temel Kavramlar, İhracat Rejimi, Türk Parasının Korunması Ve Gümrük Mevzuatı, İhracat Teşvik Politikaları, Uluslararası Pazarın İncelenmesi, Uluslararası Mal Stratejileri, Uluslararası Fiyat Stratejileri, Uluslararası Dağılım Stratejileri, Uluslararası Tutundurma Stratejileri.

BİLGİSAYAR II
WS Word nedir, programın tanıtılması, Belge ve belgenin oluşturulması, Bir belgeyi kaydetmek ve açmak, Metin taşıma ve kopyalama, Girintiler, Sayfa düzeninin ayarlanması, girintiler, paragraflar, Üst ve Dip not eklenmesi, Biçimlendirmeyi biçim olarak saklama, Belgede yazım denetiminin uygulanması ve yazdırma işlemleri, Tablo ve grafik oluşturma, Doküman sayfasına OLE nesnelerin eklenip kullanılması, Birden fazla dosya üzerinde çalışma, Word Makroların avantajları, Makro kaydedilmesi ve kullanılması işlemleri, Dosya, Düzen, Görünüm, Ekle, Biçim, Araçlar, Tablo, Pencere ve yardım


DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ
Depo Ve Depolama Kavramaları İle Öneminin Anlatılması, Depo Ve Depolama Çeşitleri, Depolamam Yönetimi, Depo İş Süreçleri, Depo Yeri Seçiminin Önemi, Depo Yerleşim Planının Hazırlanması İle İlgili Döşeme Ve Donatılar, Antrepo Ve Serbest Bölgelerin Depolamadaki Yeri, Depolamada Ambalajlama, Depolamada Karşılaşılan Riskler, Tedarik Fonksiyonlarının ve Tedarik Sistemlerinde Farklılıkların Açıklanması, Satın Alma Değişkenlerinin Tanıtımı, Envanter yönetim sistemleri, Stok takip ve kontrolu


İSTATİSTİK
İstatistiğe Giriş, Verilerin Toplanması Ve Düzenlenmesi, Grafikler Aritmetik, Kareleri Ve Geometrik Ortalama Mod, Medyan, Bölenler Standart Sapma, Değişim Katsayısı İndeksler Basit Regresyon Ve Korelasyon


YABANCI DİL II
Comparisons with adjectives/adverbs; Simple Past Tens, to be going to; The Present Perfect Tense; The Past Continuous Tense. Comparative form of adjectives, Superlative form of adjectives, If clause.


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Atatürk Dönemi İnkılapları; Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti; Atatürk İlkeleri
3. DÖNEM

İŞ ETÜDÜ
İş Bilimi Açısından İnsan Makine Sistemlerine Genel Bakış, İş Etüdünün Genel Aşamaları, Metot Etüdü, İş Ölçümü, Standart Zamanların Bulunması, İş Örneklemesi, İş Ölçümünün Kapsamı Ve Amaçları, İş Ölçümü Teknikleri, Zaman Etüdü, Sentetik Zamanlar, Önceden Tahmin Edilmiş Hareket Ve Zaman Etüdü, Analitik Tahmin.


LOJİSTİK KALİTE VE PERFORMANS YÖNETİMİ
Bu dersini amacı öğrencilerin, klasmanında lojistik ile faaliyette bulunan örgütler tarafından kullanılan başlıca araç, teknik ve sistemleri tanımlamalarını sağlamaktır.Öğrenciler bu ders ile sürekli gelişme yaklaşımı, kalite problemlerinin çözümünde kullanılan araçlar ve kalite sistemlerinin anahtar unsurları ile çağdaş lojistikte kullanılan çeşitli teknikler konusunda bilgi ve anlayış geliştirir. Öğrenciler üretim çevresinde çeşitli teknikleri nasıl kullanıldığını ve bunların takım çalışması ve sürekli gelişme yoluyla nasıl rekabet avantajı sağladığını anlar.

E-TİCARET
E-Ticarete Giriş, Elektronik İş Dünyası Nedir, İş Dünyası Nasıl Etkileniyor, Elektronik İş Dünyasında İşletme Modelleri, Elektronik İş Dünyasında Pazar Tanımı, Yeni Müşteri Profili, Pazarda Fiyat Etkileri, Ölçümleme,İşletme İçi Değişiklikler, Elektronik Ticaret İçin Teknik Bileşenler, Teknik Roller Uygulama.


GÜMRÜKLEME
Gümrükle ilgili temek kavramlar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun tanıtılması, Türkiye’de Gümrük İdaresi, Gümrük vergisi uygulamasında mükellef , istisna, muafiyet ve genel işlemler, eşyanın gümrük idaresine sunulması, gümrük rejimleri, gümrük beyannamesinin tanıtılması,4926 sayılı Kaçakçılıkla mücadele Kanunu’nun anlatılması, örnek uygulamalar.


DIŞ TİCARET MEVZUATI
Dış ticarete genel bakış, Dış ticaretin gelişimi, Dış ticarette kullanılan belgeler, Uluslararası satış sözleşmeleri, teslim şekilleri, ödeme şekilleri, Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Rejimi ve Uygulamaları, Dış ticarette vergilendirme nedenleri, Nominal koruma, efektif koruma, AB-Türkiye İlişkileri, Türkiye’de dış ticaretin vergilendirilmesi, ithalatta alınan vergi ve fonlar, gümrük vergileri, KDV uygulamaları, gümrük vergilerine eş etkili vergiler ve fonlar, ihracattan alınan vergi ve fonlar.
Kambiyo ve kur sistemleri, kambiyonun tanımı, Döviz kuru, serbest döviz, kur sistemleri, 1567 sayılı TPKK ve 32 sayılı TPKK’nın açıklanması, Örnek uygulamalar.


ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ
Temel Ulaştırma Modları, Temel Ulaştırma Sistemleri, Farklı Taşımacılık Sistemlerinin Önemi Ve Kapsamı, Farklı Taşıma Sistemleri Ve Modlarının Avantaj Ve Dezavantajları, Taşıma Maliyeti Özellikleri, Taşıma Modlarına Ait Maliyetler.


ÜRETİM YÖNETİMİ
Üretim Sistemleri, Üretim Planlama Ve Kontrol Sisteminin Temel Elemanları Ve Fonksiyonları, Talep Tahmin Yöntemleri, Kapasite Yöntemleri, Ana Üretim Planlaması, Stok Kontrolü, Üretim Planlama Ve Kontrolü İçin Şebeke Analizi, (CPM, PERT) İş Yükleme, Diğer Üretim Planlama Yaklaşımları, (OPT, JIT, MRP, MRPII, ERP), Kalite Kavramı, Kalitenin Oluşum Süreci, Kalite Güvenliği Sistemleri Ve Koşulları, Kalite Güvenliğinde Yönetim, Planlama, Denetim İşlemleri, Ulusal Ve Uluslararası Standartlar, Kalite Ve Maliyet.


MESLEKİ İNGİLİZCE I
Ticari Konularda Yoğun Kullanılan Ticari Terimler, Tercüme Yapılması, Ticari Terimler, Uygulama.


3. DÖNEM

DAĞITIM SİSTEMLERİ
Orta Ve Uzun Menzilli Dağıtım Planları, Basit Üretim Hatlarının Yer Ve Maliyet Özellikleri, İkmal Kararları Fizibilitesi Hazırlama, Yayılma Stratejilerinin Belirlenmesi Ve Uygulanması Kararları Lojistik İşlem Alanları İle Bu Alanların Tedarik Zinciri Stratejisi, Konumlandırılması Katma Değer Sağlayıcı Hizmetler,Sipariş Yönetimi, Antrepoculuk , Malzeme Elleçleme Ve Paketleme Konuları


SİGORTA MEVZUATI
Sigorta Hukuku Ve Türkiye Uygulamalarının Detayları, Sigorta Sözleşmeleri, Sigorta Kurumları, Sigorta Hukuku Uygulamaları Ve İçeriği Hakkında Ayrıntılı Açıklamalar, Lojistikle İlgili Vaka Çalışması Sunumları Ve Tartışmaları.


TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejisi Oluşturulurken Gündeme Gelen Yönetimsel Konular İle Problemler Hakkında Derinlemesine Bir Bilgi Sağlamaktır. Tedarik Zinciri Konumlandırılması, Katma Değer Sağlayıcı Hizmetler, Sipariş Yönetimi, Antrepoculuk, Malzeme Paketleme Konuları, Hukuk Ve Düzenlemeleri Ve Maliyet Sistemi İncelenmesi, Nakliye Ve Taşımacılık, Araç Çizelgeleri, Materyal Toptancılığı, Paketleme Korunumu, Stok Kontrolü, Tesis Ve Toptan Satış Alanı Seçimi, Tesis Dizaynı, Talep Süreci, Pazarlama Tahmini Ve Müşteri Servisi.


ULAŞTIRMA MEVZUATI
Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri, Taşıma Şekilleri, Riskler, Sigortalar, Güncel Taşımacılık Problemlerinin Kavranması; Günümüz Hukuki Yapısı İçinde Taşımacılık Organizasyonu İle Bunlara Bağlı Olarak Teknoloji Tarihi Ve Endüstrinin Gelişmesi Esnasındaki Sosyal Ve Siyasi Şartların İncelenmesi, Taşımacılık Düzenlemeleri Ve Mevzuatı Nakliye Maliyetlerinin Karakteristik Özellikleri İle Nakliye Ve Hizmet Modlarına Göre Oransal Profilleri Ulusal Ve Uluslararası Dokümantasyon; Taşımacılığın İthalat Avrupa Topluluğu Ve Diğer Önemli Birliklerde Taşımacılıkla İlgili Konular.


MESLEKİ İNGİLİZCE II
Ticari Konularda Yoğun Kullanılan Ticari Terimler, Tercüme Yapılması, Ticari Terimler, Uygulama

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA
Öğrencilerin Hazırlanacakları Özel Konuların Tespit Edilmesi, Sözlü Anlatım Yöntemleri, Sözlü Anlatımda Power Point Kullanımı, Yazılı Belge Hazırlama Yöntemleri (Örnek:Rapor, Makale), İnternet Kullanarak Bilimsel Konuların Araştırılması (Örnek:Rapor, Makale Ve Patent), Öğrenci Sunumları

SEÇMELİ DERSLER
KRİZ ve STRES YÖNETİMİ
Kriz dönemlerinde yönetim, kriz sürecinin aşamaları ve krizin yönetilmesi, kriz ortamında stres yönetimi.

İSİG YÖNETİM SİSTEMLERİ
İSİG yönetimi, İSİG politikalarının oluşturulması, İSİG alanında planlama çalışmaları, iş kazaları ve olaylarını inceleme, tekrarını önleme, kaza analiz yöntemleri, saha denetlemeleri
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Bu derste; müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri, müşteri ilişkilerinin yeni boyutları, müşteri için değer yaratma, iletişim modeli ve öğeleri, müşterilerle iletişim biçimleri, müşteri hizmet kalitesi ve sistemi, müşteriyi kazanma ve tutma, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, örgütsel kültür ve değişim, müşteri odaklı kültürün yaratılması, kültür değişimindeki engeller, müşteri odaklı değişim yönetimi konuları işlenecektir.
GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik kavramı, küçük işletme çeşitleri, kuruluş süreçleri. Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları.
YAZIŞMA VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ
İletişim türlerini öğrenebilme ve bunlar içinde yazılı iletişim konusunu örnekleriyle açıklayabilme. İş yazılarını ve örgütsel yazışmaları örneklendirebilme ve bu tür yazışmaların şekil ve içerik açısından etkinliğinin unsurlarını kavrayabilme.


Dersler


I. YARIYIL

YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

TS

K

E

DERS NİTELİĞİ

I.YARIYIL

LOJ

101

Matematik I

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

103

Lojistik İlkeleri I

3

0

3

3

3

Zorunlu Ders

LOJ

105

Genel İşletme

3

0

3

3

3

Zorunlu Ders

LOJ

107

İktisata Giriş

3

0

3

3

3

Zorunlu Ders

LOJ

109

Hukuka Giriş

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

106

Pazarlama

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

117

Bilgisayar I

2

2

4

3

4

Zorunlu Ders

ZAİ

101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

2

Zorunlu YÖK Dersi

ZTD

101

Türk Dili I

2

0

2

2

3

Zorunlu YÖK Dersi

ZYD

101

Yabancı Dil I (İngilizce)

2

0

2

2

3

Zorunlu YÖK Dersi

TOPLAM

23

2

25

24

30

II. YARIYIL

YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

TS

K

E

DERS NİTELİĞİ

II.YARIYIL

LOJ

102

Matematik II

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

104

Lojistik İlkeleri II

2

1

3

3

3

Zorunlu Ders

LOJ

108

Genel Muhasebe

2

1

3

3

3

Zorunlu Ders

LOJ

110

Uluslararası Pazarlama

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

112

Bilgisayar II

2

2

4

3

4

Zorunlu Ders

LOJ

113

Depolama ve Envanter Yönetimi

2

1

3

3

3

Zorunlu Ders

LOJ

116

İstatistik

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

ZAİ

102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

2

Zorunlu YÖK Dersi

ZTD

102

Türk Dili II

2

0

2

2

3

Zorunlu YÖK Dersi

ZYD

102

Yabancı Dil II (İngilizce)

2

0

2

2

3

Zorunlu YÖK Dersi

TOPLAM

20

5

25

24

30

III. YARIYIL

YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

TS

K

E

DERS NİTELİĞİ

III.YARIYIL

LOJ

201

İş Etüdü

2

1

3

3

4

Zorunlu Ders

LOJ

203

Lojistik Kalite ve Performans Yönetimi

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

205

Gümrükleme

3

0

3

3

5

Zorunlu Ders

LOJ

211

Dış Ticaret Mevzuatı

3

0

3

3

5

Zorunlu Ders

LOJ

212

E-Ticaret

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

215

Ulaştırma Sistemleri

2

1

3

3

4

Zorunlu Ders

LOJ

217

Üretim Yönetimi

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

221

Mesleki İngilizce I

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

Beden Eğitimi

1

0

1

0

0

Seçmeli YÖK Dersi

Güzel Sanatlar (Yaşam Bec.ve Sosyal Etkinlik)

1

0

0

0

0

Seçmeli YÖK Dersi

TOPLAM

19

2

21

20

30

IV. YARIYIL

YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

TS

K

E

DERS NİTELİĞİ

IV.YARIYIL

LOJ

210

Dağıtım Sistemleri

2

1

3

3

4

Zorunlu Ders

LOJ

204

Sigorta Mevzuatı

2

0

2

2

4

Zorunlu Ders

LOJ

206

Tedarik Zinciri Yönetimi

2

1

3

3

4

Zorunlu Ders

LOJ

208

Ulaştırma Mevzuatı

3

0

3

3

4

Zorunlu Ders

LOJ

218

Mesleki İngilizce II

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

220

Yönlendirilmiş Çalışma

0

3

3

2

5

Zorunlu Ders

Seçmeli Ders - 1

2

2

3

Seçmeli Ders

Seçmeli Ders - 2

2

2

3

Seçmeli Ders

Beden Eğitimi

1

0

1

0

0

Seçmeli YÖK Dersi

Güzel Sanatlar

1

0

0

Seçmeli YÖK Dersi

TOPLAM

12

5

21

19

30

GENEL TOPLAM

74

14

92

87

120

SEÇMELİ DERSLER

T

U

TS

K

E

Seçmeli Dersler

BYS

208

Kriz ve Stres Yönetimi

1

1

2

2

Seçmeli Dersler

SLO

216

Yazışma ve Raporlama Teknikleri

1

1

2

2

Seçmeli Dersler

SLO

210

Müşteri İlişkileri Yönetimi

2

0

2

2

Seçmeli Dersler

SLO

214

Girişimcilik

1

1

2

2

Seçmeli Dersler

BİG

228

İSİG Yönetim Sistemleri

2

0

2

2

Seçmeli Dersler

Bu derslerden 4.y.y. da 2 adet (4 kredilik) ders seçilecektir.


0 yorum:

Yorum Gönder