Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2009 Perşembe

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (İ.Ö.)

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö.)

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı verir ve büro faaliyetlerinde bulunur.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının İşletmelere Kazandıracağı Katkılar :
v Büronun ve Yöneticinin haberleşmesini etkin kılar.
v Büronun ve Yöneticinin yazışmalarını yapar.
v Yönetim dosya sistemi tekniğine uygun bir şekilde gerçekleştirir.
v Büro teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
v Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir.
v Ziyaretçi kabullerinde özenli davranır.
v Uygun bir büro hostesliği görevi sunar.
v Yöneticinin seyahatlerini organize eder.
v Yönetimde yapılacak toplantıları düzenler.Ders İçerikleri


I.YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Genel İşletme

3

0

3

İşletmecilik temel kavramları, İşletmeciliğin tarihsel gelişimi, İşletmeciliğin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İşletmecilikte izlenen amaçlar, İşletmenin çevreyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletmenin yapısal analizi, İşletmenin temel ve yardımcı işlevleri, İşletmecilik temel ilkeleri, İşletmenin kuruluş çalışmaları, Kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü,büyüme yönleri ve kapasite.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Ticari Matematik

3

1

3,5

Oran ve orantı, Yüzde hesapları, Bileşim, Karışım ve Alaşım, Faiz ve ıskonto, Cari hesaplar.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Sekreterlik Bilgisi

2

0

2

Sekreterlik hizmetleri, Sekreter özellikleri, Randevulara ilişkin davranışlar, Ziyaret yöntemleri, İş arayan sekreter davranışları, Güzel konuşma,Konuşmayı planlama, Vücut dili, İkram ve protokol, Telefon görüşmeleri, Seyahat ve toplantı düzenleme, Basın.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Klavye Teknikleri

1

2

2

Klavye türleri ve dil kodları, Tuşlara teknik vuruş, Tuşların tanımı ve işlevleri, Özel tuşların fonksiyonları, Basit ve karmaşık çizelgeler oluşturma, Ortalamalar, Yatay ve dikey blok, Yabancı dil harflerin ve sembollerin kullanılması, Yazı fontları ve biçimleri, Beceri geliştirme çalışmaları, Paket programların kullanımı.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Hukukun Temel Kavramları

2

0

2

Hukukun tanımı, çeşitli anlamları, Hukukun diğer sosyal kurallarla ilişkileri, Hukuk kurallarının müeyyidesi, Hukuk sistemi, Kamu hukukunun dalları; İdare hukuku, Ceza hukuku,Yargılama hukuku,Devletler umumi hukuku, Hukukun kaynakları, Hakkın kazanılması ve kaybedilmesi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Protokol Bilgisi

2

0

2

Sosyal hayatta ve iş ortamında protokolün yeri ve önemi, Kurum ve kuruluşlarda uygulama, Protokol çeşitleri ve özellikleri, Kurumsal etkinliklerde uygulanacak protokol kuralları, Sekreterin kendi işinde ve kurumu temsil görevinde uygulayacağı protokol kuralları.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Bilgisayar-I

1

1

1,5

Windows işletim sistemi ve diğer paket yazılımlar, Microsoft ofis programları,Internet Explorer , Internet kullanımı ile ilgili temel işlemler..

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

Türk inkılabının özellikleri ve kavramları, Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkışı, Atatürkçü düşünce sisteminin Türk İnkılaplarına etkisi, Türk İstiklal Savaşı, Atatürk İnkılapları.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Türk Dili-I

2

0

2

Dil, Diller ve Türk Dili, Dilbilgisi, Sözcük ve cümle, Kelime türleri, Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Yabancı Dil-I

4

0

4

Belirteçler,Tekil ve çoğul isimler, Zamanlar, Kipler, Karşılaştırmalı yapılar,Sıfatlar,Olumlu,Olumsuz ve soru cümleleri, Bağlaçlar.

II.YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Genel Ekonomi

3

0

3

Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, Talep, Arz, Tam rekabet piyasası, Arz ve talepte esneklik, Tüketici davranışları, Piyasa ve firma dengeleri, Üretim teorisi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Yönetim ve Organizasyon

3

0

3

Yönetim, Yönetici kavramının tanımı, Nitelikleri ve özellikleri, Yöneticilerin görev ve şahıslar arası rolleri, Yönetim düzeyleri, Yönetim biliminin diğer toplumsal bilimlerle ilişkisi, Organizasyon, Organizasyon kavramının tanımı ve niteliği, Yöneticilerin yönetim kuralları, Yönetim fonksiyonları: Planlama, örgütleme, yöneltme koordinasyon, kontrol denetim, Yönetim hususunda son gelişmeler: Amaçlara göre yönetim, Kalite ve toplam kalite yönetimi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Genel İletişim

2

0

2

İletişimle ilgili temel kavram ve teorileri,İletişim kurma yolları, İletişimin engel ve problemleri,İletişim türleri ve modelleri,Etkin ve ikna edici iletişim kurma yolları.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Örgütsel Davranış

2

0

2

Davranış kavramı, Davranış düzlemleri ,Örgüt kültürü kavramı ve elemanları,Algılama kavramı Öğrenme kavramı ve kuramları.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

2

1

2,5

Dosyalama ve arşivleme ile ilgili temel kavramlar, İyi bir dosyalama sisteminde bulunması gereken özellikler, Dosyalama sistemleri ile ilgili ilkeler.Dosyalanması gereken belge türleri ve dosyalama aşamaları,Dosyalama ve arşivleme süreçleri, Dosyalama ve arşivlemede kullanılan donanımlar ve yardımcı araçlar.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Mesleki Yazışmalar

1

2

2

İletişim türleri ve yazılı iletişim , İş ve örgütsel yazışmalar,Rapor hazırlama teknikleri, Rapor hazırlama süreci, Raporlarda şekil ve içerik .

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Bilgisayar-II

1

1

1,5

Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri, Temel çizgi elemanları,Düzeltme ve sorgulama işlemleri, Görüntü kontrol işlemleri, Blok lama işlemleri ve katmanlar, Ölçülendirme ve tarama işlemleri, Yazıcı ve çiziciden çıktı alma işlemleri.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu, Atatürk dönemi inkılapları, Atatürk’ün izlediği dış siyaset,Atatürk ilkelerinin doğuş sebepleri.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Türk Dili-II

2

0

2

Yazılı ve sözlü anlatım türleri, Noktalama ve yazım kuralları, Anlatım bozuklukları.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Yabancı Dil-II

4

0

4

Zamanlar, Kipler, Zarflar, Sıfatlar, Edilgen Yapı, Şart ,Sıfat ve aktarım cümleleri, Fiil yapıları, İsim cümlecikleri, Zarf cümlecikleri

III.YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Büro Yönetimi

3

0

3

Büro yönetiminin yönetim bilgi sistemi içindeki yeri.Büro yönetiminin amaçları,Büro aktivitelerinin planlanması,İş analizi,Süreç analizi,Zaman analizi,Çalışma standartları kurmak ve ölçmek,Büro aktivitelerini organize etmek,Organizasyon ilkelerinin büro yönetimine uygulanması, Organizasyonun fiziki ve psiko – sosyal yapısı, Büro Hijyeni, Büro aktivitelerinin kontrolü, Büro maliyetleri, Büro Bütçelemesi, Büro fayda- maliyet analizi, Büro raporlaması, Büroda kalite kontrol,

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Genel Muhasebe

2

1

2,5

Tacir ve işletmelerin hukuki yapıları ve sınıflandırılması, Vergi mükellefiyeti, Ticari defterlerin tasdiki ve kayıt nizamı, Envanter işlemleri, Değerleme ölçüleri, Ticari bilanço ve mali bilanço, Mali tabloların düzenlenmesi ile ilgili envanter işlemleri, Gelir giderlerle ilgili dönem sonu işlemleri, Mali tabloların düzenlenmesi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Etkili ve Güzel Konuşma

1

1

1,5

Konuşmanın doğuşu, konuşmanın temel ilkeleri, görsel davranış ses, dil, zihinsel etkinlik, İyi bir konuşmanın nitelikleri, Konuşmayı oluşturan etmenler, ses, boğumlama, Konuşma dinamiği, Sözcük dağarcığı, Biçim işlevleri açısından başlıca konuşma türleri, Okuma hızı, Dinleme, Türkçeyi doğru konuşma, Türkçenin özellikleri, Ünlüler, Ünsüzler, Konuşmayı bozan nedenler, Ünlülere ve Ünsüzlere ilişkin alıştırmalar.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Bürolarda Teknoloji Kullanımı

1

1

1,5

Teknoloji kavramı ve işlevleri ile ilgili temel kavramları, Bilgi kavramı, bilgi işleme ve bilgi toplumunun gelişim süreci, Büro otomasyonu kavramı, amacı ve yararları, Büro otomasyonunda karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri, Büro makinelerini tanıma ve kullanma ilkeleri, Büro makineleri alımında ve kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, Yazılım ve donanım teknolojileri Bilgisayar ağları ve internet, E-ticaret, E-alışveriş, E-devlet kavramları.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Bilgisayar-III

2

2

3

WS Word nedir, programın tanıtılması, Belge ve belgenin oluşturulması, Bir belgeyi kaydetmek ve açmak, Metin taşıma ve kopyalama, Girintiler, Sayfa düzeninin ayarlanması, girintiler, paragraflar, Üst ve Dip not eklenmesi, Biçimlendirmeyi biçim olarak saklama, Belgede yazım denetiminin uygulanması ve yazdırma işlemleri, Tablo ve grafik oluşturma, Doküman sayfasına OLE nesnelerin eklenip kullanılması, Birden fazla dosya üzerinde çalışma, Word Makroların avantajları, Makro kaydedilmesi ve kullanılması işlemleri, Dosya, Düzen, Görünüm, Ekle, Biçim, Araçlar, Tablo, Pencere ve yardım.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Mesleki Yabancı Dil-I İngilizce

2

2

3

Organization chart, telephone conversations, business letter formak. Office furniture and equipment. Stationery, businessletter terminology, a memorandum, parts of a building, some Office routine, an order, a businessletter (reply to a request), describing personal apperance,, a memo, job advertisements, letters of recommendation, personal qualities, makin appartment, a pie chart a report, petty cash, curriculum vitae, job interviews, letters of application, advrtising circulars, computers, a letter of complaint, past room procedures, world export, arvertisement, telephone messages, meetings, minutes and agenda, discussing plans, customer relations.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

0

2

İş hukukunun tanımı, İş hukukun yasal çerçevesi ve uygulama alanı, iş ilişkisinin kurulması, asgari ücretin belirlenmesi, İş süreleri ile ilgili düzenlemeler, Tatil ve izinlere ilişkin düzenlemeler, Çalışma hayatında özel olarak korunanlar, İş ilişkisinin sona ermesi ve sonuçları, İşçi sağlığı ve İş güvenliği, 2821 Sayılı sendikalar kanunu, 2822 Sayalı toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanunu, Sosyal güvenlik kavramı ve sosyal güvenlik kuruluşları, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar yasası ve uygulamaları, Prim belgeleri tanzim ve uygulamaları.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Finasman ve Finansal Yatırım Araç

2

0

2

Yatırım ve yatırımcı kavramı, piyasa kavramı, piyasadaki yatırım araçları, sermaye piyasası

araçları, menkul kıymetler, diğer menkul kıymetler, piyasadaki diğer yatırım alternatifleri,

yatırım araçlarının getirilerinin hesaplanması, yatırım araçlarının etkileşimleri, yatırım ve

portföy oluşturma, tasarrufun yatırıma yönlendirilmesi, aracı kuruluşlar, İMKB takas ve

saklama hizmeti.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Zaman Yönetimi

1

1

1,5

Zaman yönetimine giriş, zaman yönetiminin bileşenleri, zaman yönetiminin faydaları, zaman

yönetiminin zorlukları, hedef belirlemek, zaman kaybettiren etkinliklerin düzenlenmesi, yönetim görevleriyle ilgili zaman tuzakları, yaygın zaman sorunları, zaman yönetiminde planlama, bürolarda zaman yönetimi, zaman yönetiminde teknoloji kullanımı.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

0

2

İnsan kaynakları yönetiminin anlamı ve kapsamı, İnsan kaynakları planlaması, İş tanımı, iş analizi, iş gerekleri, işgören bulma, seçme ve işe yerleştirme, ücret yönetimi, çalışma ilişkileri.

IV.YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Yönetici Sekreterliği

2

1

2,5

Örgütler, Yöneticiler ve Yardımcıları, Yöneticilerin örgüt içindeki rolleri, Örgütlerde iletişim tekniği, Yönetici Sekreterliğinin çağdaş özellikleri ve yönetsel fonksiyonlara katkısı, Yöneticilerin kişiliğine ve dahil olduğu ilişkiler sistemine bağlı olarak oraya çıkan çatışmalar ve stres ve uygulamalar.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Halkla İlişkiler

2

0

2

Halka ilişkilerin tanımı, Gelişmesi ve genel nitelikleri, Halka ilişkiler teknikleri, Açık sistem yaklaşımı ve sosyal sorumluluk anlayışı içinde halkla ilişkilerin yeri, Halk ilişkilerin örgütlenmesi ve yönetimi, İşletmelerde halkla ilişkiler politikasında hedef kitle ve kullanılan iletişim araçları, Planlı ekonomide halkla ilişkiler, Kamu yönetimi ve yerel yönetimlerde halkla ilişkiler.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Kamu Özel Kesim Yapısı ve İliş.

2

1

2,5

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının yönetimlerinin niteliği, kamunun ve özel sektör kuruluşlarının örgütsel yapıları Kamu ve özel sektör kuruluşlarının yönetim yapıları, Merkez ve yerel yönetimleri farklılıkları ve birbirleriyle ilişkileri, Bürokrasi kavramının tanımı ve özellikleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarında kullanılan bürokrasi ve bu yapı içerisinde çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları Kamu ve özel sektör personel yönetim sistemlerinin tanınması ve bu sistemin işleyişinde sekreterlerin bulunduğu yer, üstlenecekleri rol ve görevler.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Kriz ve Stres Yönetimi

1

1

1,5

Kriz yönetimi konusunda temel yaklaşımlar, krizin analizi, kriz sistemleri ve krizin kaynakları, Kriz sürecinin aşamaları ve sonuçları, krizin nedenleri ve çözümleri, Stres kavramı ve yönetim ile ilişkisi, stresin belirtileri, stres ile kriz arasındaki ilişki.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Bilgisayar-IV

2

2

3

Excel programının kullanılması, Nesneler, Özellikler, Özel işlem yapmak, Metotlarda argümanlar, Metotları kullanmak, Değişkenler ve değişkenlerin tanımlanması, Sabitlerin tanımlanması, Makro kavramı, Makro oluşturulması, Makroyu araçlar menüsüne ekleme ve silme, Hesap tabloları oluşturma, formüllerin kullanılması, e-mail hazırlama, gönderme ve alma işlemleri

.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Mesleki Yabancı Dil-II İngilizce

2

2

3

Personel problems, an iterview after the interview, export prospecte, A complaint to marketing department. Sales: problems and perspective, Board meeting, and advertising campaign commercial invoice, Work efficiency, International bodies and cartels Balance of Payments.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Girişimcilik

1

1

1,5

Girişimcinin ortaya çıkışı ve girişimcinin iş hayatında başarılı olması yöntemleri.

Küçük işletmeler ve ekonomideki rolleri, Küçük işletmelerin kuruluş şekilleri ve yönetimi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Hızlı Yazma ve Okuma Teknikleri

1

1

1,5

Okuma ortamı oluşturma, Okuma süreci, Etkili okuma, Hızlı okuma, Doğru ve etkin yazma.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Yönetim Bilişim Sistemleri

2

0

2

Bilişim sistemlerinin örgütsel temelleri, bilişim sistemlerine örnekler, yönetim ve örgütlerde bilişimin stratejik rolü, bilişim sistemleri ve örgütler- bilişim sistemlerinin teknik temelleri, bilgisayar ve bilgi işlem, bilişim sistemleri için yazılım, bilişim örgütü-bilişim sistemlerinin kurulması, sistem kurmada araçlar ve teknikler, sistem analizi ve tasarımı, alternatif sistem kurma metodolojisi, veri yönetimi, bilişim sistemlerinin yönetiminde önemli konular ve karar destek sistemleri.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

Sunu Teknikleri

2

0

2

Temel terimler ve kavramlar, GIF, TIF, JPG görüntü biçimleri, biçimler arası dönüşümler ve uygulamaları, tarayıcılar ve tarama, görüntü restorasyonu, görüntü sıkıştırma ve depolama, görüntü canlandırma (animasyon) teknikleri, Internet uygulamaları için görüntü hazırlama kullanımı ve çeşitli sunu teknikleri, Sunu tasarım kılavuzu, sunu dosyaları açılması ve kaydı, görünüm modlarının düzenlenmesi, metin çalışmaları, renk düzenleri, grafik çalışmaları, organizasyon şemaları, tablolar, çizimler, animasyon, gösterime hazırlama.Dersler


I Yarıyıl

Teori

Uyg.

Lab.

Top.

Krd.

BYS 101 Genel İşletme

3

0

0

3

3

BYS 103 Ticari Matemetik

3

1

0

4

3,5

BYS 105 Sekreterlik Bilgisi

2

0

0

2

2

BYS 107 Klavye Teknikleri

1

2

0

3

2

BYS 109 Hukukun Temel Kavramları

2

0

0

2

2

BYS 111 Protokol Bilgisi

2

0

0

2

2

BYS 113 Bilgisayar I

1

1

0

2

1,5

ZAİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

0

2

2

ZTD 101 Türk Dili I

2

0

0

2

2

ZYD 101 Yabancı Dil I

4

0

0

4

4

TOPLAM

22

4

0

26

24

II Yarıyıl

Teori

Uyg.

Lab.

Top.

Krd.

BYS 102 Genel Ekonomi

3

0

0

3

3

BYS 104 Yönetim ve Organizasyon

3

0

0

3

3

BYS 106 Genel İletişim

2

0

0

2

2

BYS 108 Örgütsel Davranış

2

0

0

2

2

BYS 110 Dosyalama VE Arşivleme Teknikleri

2

1

0

3

2,5

BYS 112 Mesleki Yazışmalar

1

2

0

3

2

BYS 114 Bilgisayar II

1

1

0

2

1,5

ZAİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

0

2

2

ZTD 102 Türk Dili II

2

0

0

2

2

ZYD 102 Yabancı Dil II

4

0

0

4

4

TOPLAM

22

4

0

26

24

III Yarıyıl

Teori

Uyg.

Lab.

Top.

Krd.

BYS 201 Büro Yönetimi

3

0

0

3

3

BYS 203 Genel Muhasebe

2

1

0

3

2,5

BYS 205 Etkili ve Güzel Konuşma

1

1

0

2

1,5

BYS 207 Bürolarda Teknoloji Kullanı

1

1

0

2

1,5

BYS 209 Bilgisayar III

2

2

0

4

3

BYS 211 Mesleki Yabancı Dil I

2

2

0

4

3

BYS 213 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

0

0

2

2

BYS 215 Toplam Kalite Yönetimi

2

0

0

2

2

BYS 217 Finansman ve Finansal Yatırım Araçları

2

0

0

2

2

BYS 219 Zaman Yönetimi

1

1

0

2

1,5

TOPLAM

18

8

8

26

22

IV Yarıyıl

Teori

Uyg.

Lab.

Top.

Krd.

BYS 202 Yönetici Sekreterliği

2

1

0

3

2,5

BYS 204 Halkla İlişkiler

2

0

0

2

2

BYS 206 Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

2

1

0

3

2,5

BYS 208 Kriz ve Stres Yönetimi

1

1

0

2

1,5

BYS 210 Bilgisayar IV

2

2

0

4

3

BYS 212 Mesleki Yabancı Dil II

2

2

0

4

3

BYS 214 Örnek Olay Analizi

2

0

0

2

2

BYS 216 Çalışma Psikolojisi

2

0

0

2

2

BYS 218 Yönetim Bilişim Sistemleri

2

0

0

2

2

BYS 220 Sunu Teknikleri

2

0

0

2

2

TOPLAM

19

7

0

26

22,5

GENEL TPOLAM

81

23

0

104

92,5


0 yorum:

Yorum Gönder