Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2009 Perşembe

Halkla İlişkiler Programı (İ.Ö.)

Halkla İlişkiler Programı (İ.Ö.)

Özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onların olumlu inanç ve eylemlere yöneltilmesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır.

Halkla İlişkiler Programının İşletmelere Kazandıracağı Katkılar:

v İşletmeler iyi bir halkla ilişkiler politikasıyla ürettiği mal ve hizmetleri kolayca pazara sokabilir.

v İnsan kaynakları ve eleman bulma ve işe alma konusunda da halkla ilişkilerin etkisi çok büyüktür.

v Kuruluşlar kamuoyunda saygın bir şekilde kendilerinden söz edilmelerini istiyorlarsa ve tüketici kitlelerle ekonomik çıkarları karşılıklı oalrak geliştirme yarışı veriyorlarsa güçleri oranında halkla ilişkiler çalışmalarına girmek durumundadırlar.

“Halkla ilişkiler, özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onların olumlu inanç ve eylemlere yöneltilmesi, tepkileri değerlendirerek tutuma yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır.”Ders İçerikleri


I.YARIYIL

İşletmecilik Bilgisi I : (2+0)

Çağdaş işletmeler ve çevresi, İşletmelerin türleri, Para, banka ve finansal kurumlar, Yönetim, Organizasyon, Üretim, Finanse, Pazarlamada tüketici davranışları ve ürün fiyat’ lama kararları, Dağıtım ve satış arttırıcı çabalar.

Davranış Bilimleri I : (2+0)

Davranış bilimleri ve yöntemi , Toplum ve toplumsal yapı, Kültür Toplumsallaşma, Toplumsal Gruplar, Birey ve gelişim, Güdüler ve duygular.

İletişim Bilgisi I : (2+0)

İlk çağlarda iletişimin ortaya çıkışı ve gelişimi, Sosyal gelişmelere paralel olarak iletişimin gelişmesi ve çeşitlenmesi ,Güç ve iktidar için iletişimin kullanılması, İletişim nedir?, İnsanlar niçin iletişim kurar : ( Haberleşmek, Paylaşmak, Bilgilenmek, Varolmak, Eğlenmek-Mutlu olmak ), Doğrusal İletişim Modeli( İletişimin Faktörleri) : ( Kaynak, İleti, Hedef.)

Halkla İlişkiler I : (4+0)

Tanımı ve Kapsamı, insan faktörleri, öğeleri, önemi ve hedef kitleler, halkla ilişkilerin reklam ve programda ayırımı ve ortak yönleri, kurumsal reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme kültür ve çevre, dört adım ilkesi ve halkla ilişkiler çalışmalarında izlenecek yol, Halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler.

Hukukun Temel Kavramları : ( 2+0)

Hukukun Tanımı, Amacı ve fonksiyonları , Pozitif Hukukun Kaynakları : (Yazili Kaynaklar, Örf ve Adet Hukuku, Içtihat Hukuku, Yardımcı Kaynaklar.), Hukukun Kurallarının yapılması ve uygulanması, Pozitif Hukukun Sınıflandırılması.

Genel Ekonomi I : (2+0)

Temel kavramlar, talep,arz, ve tam rekabet piyasasında fiyatın oluşumu, Arz ve Talep esneklikleri, Tüketici davranışları, piyasalar ve firma dengeleri, Üretim teorisi.

Kamu Yönetimi : (2+0)

Devlet sistemleri, Devletin oluşumu ve gelişmesi, tanımı ve unsurları, devletin şekilleri, hükümet ve anayasa sistemleri, doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasi, temsili demokrasi, geleneksel ve yazılı anayasalar,yumuşak ve katı anayasalar, anayasaların üstünlüğü, idare sistemleri, merkezden, yerinden yönetim, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye’ nin kamu yönetimi, mutlakiyet devri, hukuk devleti kurma çabaları, Cumhuriyet devri, Türkiye’ nin siyasi ve idari teşkiletı ,Anayasanın nitelikleri, yasama organı, yürütme organı, yerinden yönetim teşkilatı.

Temel Pazarlama Bilgisi I : (2+0)

Pazarlamanin anlamı ve kapsamı, Pazarlama eylemleri, Pazarlama yöntemi, Pazarlama çevre koşulları, Pazar kavramı, Pazar türleri, Pazarda satın alma davranışları, Mallar ve hizmetler, Mal kavramı, Malların sınıflandırılması, Hizmetlerin sınıflandırılması, Malla ilgili kavramlar ve yenş mal geliştirme, Malın türlü nitelikleri.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I : (2+0)

Inkilap, İhtilal, Reform, kavramları, 19. Yy. sonunda Osmanlı Devleti’ nin durumu, 1. Dünya savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve tepkiler, Mustafa Kemal’ in Samsun’ a çıkışı Kongreler ve teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ ne karşı ayaklanmalar, Milli cepheler, Mudanya ve Lozan

Türk Dili I : (2+0)

Temel dilbilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu, Dünya dil grupları, Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri, Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri, İmla, noktalama, ve yazım kuralları,Doğru Cümle kurma,cümle çözümlemesi.

Amaç : Öğrencinin Türk Dilinin imla kuralları ile cümle ve paragraf düzenlemelerini iyi bilmesi ve bu kurallara uygun olarak doğru ve iyi yazabilmesi fikrinin anlatılabilmesi.

Yabancı Dil I : (İngilizce) (2+0)

Word Order In Sımple Sentences, To Be, The Tenses

Mesleki Yabancı Dil I : (İngilizce) (2+0)

Public Relation terminology, How to write a CV to.

II. YARIYIL

Işletmecilik Bilgisi II : (2+0)

Insan ilişkileri, İnsan kaynakları yönetimi, Muhasebe ve Halkla İlşkiler, İşletmelerin büyümesi ve birleşmesi, İşletmelerde başarısızlık nedenleri, Risk yönetimi ve sigortacılık, Uluslar arası İşletmeler.

Davranış Bilimleri II : (2+0)

Duyum ve algı, Tepkisel ve edimsel koşullamalar yoluyla öğrnme, Kişlik ve savunma mekanizmaları, Tutumlar.

İletişim Bilgisi II : (2+0)

Kaynağin özellikleri, Kodlama ve Kodaçımlama, Hedefin özellikleri, Referans çerçevesi, Feedback (Geri Besleme) İletişim ortamı, Başarılı kodlamanın kuralları, İletişim şekilleri : ( Sözlü, Yazılı, Görsel, cİşitsel, Görsel-İşitsel Karşılaştırmalı özellikleri,), İletişim Modelleri.

Halkla İlişkiler II : (2+2)

Halkla İlşkilerde örgütler, kitlesel ilşkiler ve çalışma düzeni, halkla ilşkilerde aranan özellikler, halkla ilişkilerde kullanılacak araçlar, farklı halkla ilşkiler faaliyetleri, halkla ilşkiler elemanı için gerekli gazetecilik bilgileri, halkla ilşkilerde örnek olaylar

Genel Ekonomi II : (2+0)

Milli gelirin tanımı, oluşumu, hesaplanası ve bölümü, para türleri, işlevleri, para arz ve talebi, kaydı para, bankalar, Enflasyon, deflasyon stagflasyon ve devalüasyon, Dış ticaret ve ödemeler dengesi, İktisadi Sitemler.

Temel Pazarlama Bilgisi II : (2+0)

Pazarlamanin konusu, kapsamı, gelişimi ve moden pazarlama yönetimi, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazrlamanin rolü, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması,tüketici pazarları ve tüketici davranışları,endüsriyel pazarlar ve endüsriyel alıcı davranışlar,Pazar bölümlendirme,hedef Pazar seçimi ve talep tahminleri,mamul,fiyat,genel olarak tutundurma(kişisel satış,satış yönetimi,reklam,satış geliştirme,tanıtma),Dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım,Pazarlama yönetimde organizasyon,Uygulama,denetim,Uuluslararası pazarlama,Hizmet pazarlaması.

İletişim Hukuku :(2+0)

Anayasa, Anayasa’da yer alan kitle iletişimine ilişkin anayasa maddeleri: (Özel hayatın gizliliği, Konut dokunulmazlığı, Basın hürriyeti, Haberleşme hürriyeti, Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti), Kitle iletişiminde iletişim kavramının tanımı, iletişim süreci, basın kanunu, radyo ve televizyonların kuruluşlarını düzenleyen kanun (RTÜK) Yazılı basında sözlü ve görüntülü yayınlarda cevap ve düzeltme hakları, Reklam, Reklamın tanımı, reklamların yayınlanmasına ilişkin yasa ve yönetmelikler, Yayıncıların sorumlulukları, yayınlarda uyulması gereken kural ve ilkeler, İnsan hakları ve kitle iletişimi.

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku :(2+0)

İş Hukukunun Tanımı : (Biresel İş Hukuku, Kollektif İş Hukuku), İş Hukukunun yasal çerçevesi ve Uygulama alanı İş İlşkisinin kurulması : ( Hizmet akti ve türleri, Hizmet Aktinden doğan Borçlar), Asgari ücret ve belirlenmesi, İş süreleri ile ilgili düzenlemeler, Tatil ve izinlere ilişkin düzenlemeler, Çalışma hayatında özel olarak korunanlar, İş ilşkisinin sona ermesi ve sonuçları (Kıdem Tazminati ), İşçi sağlığı ve İş güvenliği, 2821 Sayılı Sendikalar kanunu 2822 Sayılı Toplu- İş sözleşmesi grev ve Lokavt kanunu , Sosyal Güvenlik kavramı ve Sosyal Güvenlik kururluşları 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası ve Uygulamaları, Prim Belgeleri tanzim ve uygulamaları.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II : (2+0)

Siyasal Toplumsal Hukuk Ekonomi ve Eğitim Alanlarında yapilan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyeti’ ne karşı ayaklanmalar, Atatürk dönemi’ nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları Atatürk İlkeleri, Ikinci Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasaları

Türk Dili II : (2+0)

Özel ve resimli ilanlar, İş ve İşçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünceyazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir işyerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.

Amaç : Bir öğrencinin bir yazının çıkarılması, bir yazının ana düşüncesinin ve temasının anlatımı ve eleştirilmesine yapılabilmesi, Resmi mektup, ila gibi yazılar yazabilmesi becerisinin kazanılabilmesini sağlamak.

Yabancı Dil II : (İngilizce) (2+0)

The Tenses, Model Verds, Adjectives/Adverbs/Comparative and Superlative.

Mesleki Yabancı Dil II : (Ingilizce) (2+0)

Dialogues about Public Relations, How to speak on the phone with the customers and people.

III. YARIYIL

Halkla İlşkiler Ortam ve Araçları I : (2+0)

Halkla İlişkiler temel kavramı, Halkla İlişkiler ve iletişim, Kitle İletişim ve Halkla İlişkiler.

Siyasal İletişim ve Siyasi Kampanyalar I : (2+0)

Siyasal sistem ve kitle iletişim düzeni etkileşimi, Tarihsel süreç içnde iktidar ve ideoloji olgularının Tanımlanması, Medya-Güç İlişkilere, Siyasal Partileri oluşturan temel unsurlar, Siyasal partilerin yapısı ve örgütlenmesi, Althusser, Gramsci, Stuart Hall, Marks ve Noam Chomsky ve bu düşünürlerin iletişim alanındaki yansımaları.

Halkla İlişkiler Uygulama ve Örnek Olaylar I : (2+2)

Halkla İlişkiler Planı Hazırlama Teknikleri, Grup Dinamiği (Grubun Bireye etkileri), Halkla İlişkilerde Medyanın Kullanılması Uygulama Basın bülteni yazma teknikleri.

İkna Edici İletişim I : (2+0)

İletişim etkililiği, Kaynak, Mesaj alıcı özellikleri, İkna Modelleri : (Yakın Düşünme Modeli, Detaylandırma olasılığı Modeli, Ilkel Modeller.), Kitle iletişim Araçlarının etkileri, Sosyal öğrenme kuramı, Gündem oluşturma, Sessizlik Sarmalı.

Bilgisayar Kullanımı I : (2+1)

Bilgisayara giriş ve tanımlar, Donanım Birimlerine Giriş Tanımlamalar ve kullanım yerleri, MS-DOS işletim sistemine MS-DOS 6.22 Version Giriş, İşletmenin sistemleri ve çeşitleri, Dosya kavramı kuralları : İç komutlar (Kullanımı özellikleri ) Dış Komutlar (Tanımları kullanım örnekleri), Program tanımı ve türleri : Çalıştırma ve sonlandırma.

Reklamcılığa Giriş : (2+0)

Reklam ve Reklamcılık, Tanım ve Kapsam,Reklam araçları, Reklam araçlarının seçimi, Reklam harcamaları, Reklam etkinliğinin ölçülmesi, Reklam kampanyası, Reklam ajansı, Reklamcılıkta teknik konular.

Konuşma Sanatı I: (1+1)

Ses Nedir?. Nasıl geliştirilir?. Nasıl kullanılır?, Solunum alıştırmaları, Alıştırmalar (Tekerleme), Seslerin türleri, Ünlü ve Ünsüzler (Boğumlanma ve çıkak), Solunum Alıştırmaları, Beden dilinin kullanımı, Büyük ve Küçük Ünlü uyumu, Hece, Ulama, kaynaşma, düşünme, aşınma, üreme, (örnek alıştırmalar), Türkçemizde vurgu ve türleri, Sesin anlatım gücü, söyleyiş (tonlama Entonasyon), yazılı metnin, konuşma metnine dönüştürülmesi (planlama ve yazılaştırma), güzel ve etkili konuşmanın ilkeleri nelerdir?, iyi bir konuşmacının özellikleri neler olmalıdır?, (Kişisel özellikleri)

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri : (2+0)

Araştırma Yöntem Bilimi, Araştırma Yöntem ve Türleri : (Betimleyici Araştırmalar, Açıklayıcı Araştırmalar, Niceliksel Araştırmalar, Niteliksel Araştırmalar), Araştırma önerisinin hazırlanması, Araştırma tasarımı ve araştırma süreci ( Araştırma tasarımının öğeleri, Veri kaynakları, Veri toplama yöntem ve teknikleri, Dolaylı ve dolaysız gözlem teknikleri , Sormaca teknikleri : (Soru türleri, Sormacanın hazırlanması ve uygulanması), İçerik çözümlenmesi : (İçerik çözümlenmesinde türler, İçerik çözümleme tekniğinin öğeleri) , Araştırma raporunun hazırlanması : (Biçimsel kurallar, içerikle ilgili kurallar.)

Fotoğrafçılık : (2+0)

Fotoğraf tarihi, Fotoğraf ve baskı çeşitleri, Diafram, estantane bilgileri, Fotoğrafta bakış açısı, Fotoğraf ve anlatım. Fotoğrafta kompozisyon, Fotoğraf makinası çeşitleri ve özellikleri, Dijital fotoğraf makinaları : (Bir anlatım aracı olma özelliği, Görüntü ve Metnin birlikteliği, Basın ve reklam fotoğraflarına eşlik eden metin, altyazı. Fotoğrafta görünen nesnelerin anlam üzerine etkileri, Basın fotoğrafı ve reklam fotoğrafın çözümlemesi, Fotoğraf çözümlemesinde diğer yöntemler : (Gerçekçi yaklaşımlar Sosyolojik yaklaşımlar, Psikolojik yaklaşımlar.)

Mesleki Yabancı Dil III : (Ingilizce) (2+0)

Haw to speak on the phone with the customers and people, Haw to write a CV to.

IV . YARIYIL

Halkla İlşkiler Ortam ve Araçlar II : (2+0)

Halkla ilşkiler kullanımı ortam ve araçlar, Dış Halkla İlşkiler ve basılı araç, Dış Halkla İlşkiler görsel ve işitsel araçlar, Organizasyon faaliyetleri, Medyayla İlşkiler.

Siyasal İletişm ve Siyasal Kampanyalar II : (1+1)

Siyasal kampanyalar, Dünyadaki ve Türkiye’ deki gelişim , Negatif Siyasal Kampanyalar, Siyasal Kampanyalari etkileyebilecek faktörler, Siyasal Kampanya stratejisi, Kampanyanın hazırlık dönemi : (Adayın konumunun değerlendirilmesi, İletişim Yöntemleri.), Kampanyanın Organizasyonu ve uygulanması,: (Kamuoyu araştırmaları, Aday imajının yapılandırılması, Kampanyanın temalarının belirlenmesi ve sloganların tesbiti.), Final ve Değerlendirme.

Halkla İlişkilerde Uygulama ve Örnek Olaylar II : (2+2)

Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler (Belediyeler) , Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Üniversitelerde Halkla İlişkiler, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Halkla İlişkiler, Hastahanelerde Halkla İlişkiler, Sigorta Şirketlerinde Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Lobicilik Faaliyetleri, Tüketicinin korunmasında Halkla İlişkiler, Yeni bir kavram marketing PR Türkiye’ nin Siyasal Kültürel Turizm açısından Yurtdışında Tanıtımı.

İkna Edici İletişim II : (2+0)

Kişilerarası iletişim, Kişilerarası uyum, Dagmar modeli Etkiler Hiyerarşisi Modeli, FCB Modeli , Düşük, ilginlik modeli, Yüksek ilginlik modeli, Beden dilinin kullanımı.

Bilgisayar Kullanımı II : (2+1)

Basic diline giriş ve tanımlar: Komut ve deyimler örnek uygulamalar, değişkenler sabitler ve değer atama işlemleri, Alt programlar ve uygulamaları, Paket programlara Giriş : Dos. üZerinde paket program örnekleri, Bazı paket programların menü tanımları, Programların dosya türleri ve bağlantıları, Mesleki Programların Kullanımı : Bölüme yönelik mesleki program türleri tanıtımları.

Konuşma Sanatı II : (1+1)

Yazı dili ile konuşma dili farklılıkların belirtilmesi, Konuşma türlerinin açıklanması (Örnek metinlerin okunması ), İyi bir dinleyici olmanın önemi nedir? Amaç ne olmalıdır?, Yorum nedir? Nasıl geliştirilir, İyi bir sunuş nasıl hazırlanmalı, Konuşmalarda amaç belirlenmesi, Anlam Bilim (Sözlük, Kavram, anlam, dil ve düşünce, Söz ve Anlam ( Eş anlamlı Sözcükler, Çok anlamlı sözcükler, Sözcükte Temel ve yan anlamlar, Yazım Kuralları (Noktalama İşaretleri), Atasözlerimiz, Deyimlerimiz, Halk Edebiyatı, Yazım Sanatının türlerinden örnek okuma alıştırmaları. (deneme,hikaye şiir) vs.

Reklamcılık Uygulamaları: (0+2)

Radyo-Televizyon Yazılı basında Reklam Örnekleri, Radyo Reklamı nasıl hazırlanır?, Televizyon Reklamı nasıl hazırlanır?, Gazete, dergi Reklamı nasıl hazırlanır?, Metin yazarlığı, Reklam metni yazımında dikkat edilecek noktalar. Billboaredlare, Radyo, Tv, Gazete,dergi için reklam çalışmaları,Reklam Filmi çalışmaları, Yaratıcılık.

Araştırma Projesi : (0+2)

Halkla İlişkiler uygulamaları açısından bir araştırma projesinin önemi, Amacı ve kamuyu belirlemek, Araştırma projesinin diğer aşamaları (içerik,hedef. Kitle, bilgi kaynakları taraması), Proje uygulamaları Örnekleri olası Sorunlar ve Üretilebilecek çözümler, Guruplar halinde Farklı konu ve alanlarda gerçekleştirilmek, üzere proje taslakları, uygulamalar

Medya Planlanması : (2+0)

Medya Planlanmasının değişen yüzü: (İnteraktif Medya, Medya ve Araç, Medya Sınıfları), Planlanmasının Genel İlkeleri. Hedef Pazarının Belirlenmesi ve Medya ile Pazar uyumu, Hedef Pazar belirlenmesinin medya seçiminde uygulanması, Medya Hedeflerinin oluşturulmasında: (Önemli Unsurlar, Genel Kurallar, Ana hatlar), Medya Karması ve medyada ağırlık seçimleri, Medya karması strajedileri

Mesleki Yabancı Dil IV : (Ingilizce) (2+0)

Dialogues about Public Relations How to speak on the phone with the custoners and peoble, Apple a public Relation Job.Dersler


Yarıyıl

ı

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Teorik

Uygulama

I.

Y

A

R

I

Y

I

L

101

İşletmecilik Bilgisi I

2

-

2

103

Davranış Bilimleri I

2

-

2

105

İletişim Bilgisi

2

-

2

107

Halkla İlişkiler I

4

-

4

109

Hukukun Temel Kavramları

2

-

2

111

Genel Ekonomi I

2

-

2

113

Kamu Yönetimi

2

-

2

115

Temel Pazarlama Bilgisi

2

-

2

101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

-

2

ZTD

101

Türk Dili I

2

-

2

ZYD

101

Yabancı Dil I

2

-

2

101

Mesleki Yabancı Dil I

2

-

2

101

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar (Tercihli)

1

-

1

Toplam

26

26

II.

Y

A

R

I

Y

I

L

102

İşletmecilik Bilgisi II

2

-

2

104

Davranış Bilimleri II

2

-

2

106

İletişim Bilgisi II

2

-

2

108

Halkla İlişkiler II

2

2

3

110

Genel Ekonomi II

2

-

2

112

Temel Pazarlama Bilgisi II

2

-

2

114

İletişim Hukuku

2

-

2

116

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

2

-

2

102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

-

2

ZTD

102

Türk Dili II

2

-

2

ZYD

102

Yabancı Dil II

2

-

2

102

Mesleki Yabancı Dil II

2

-

2

102

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar (Tercihli)

1

-

1

Toplam

24

2

25

III.

Y

A

R

I

Y

I

L

201

Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları I

2

-

2

203

Siyasal İletişim ve Siyasal Kampanyalar I

2

-

2

205

Halkla İlişkiler Uygulama ve Örnek Olaylar I

2

2

3

207

İkna Edici İletişim I

2

-

2

209

Bilgisayar Kullanımı I

2

1

2.5

211

Reklamcılığa Giriş

2

-

2

213

Konuşma Sanatı I

1

1

1.5

215

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

2

-

2

217

Fotoğrafçılık

2

-

2

201

Mesleki Yabancı Dil III

2

-

2

201

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar (Tercihli)

1

-

1

Toplam

19

4

21

IV

Y

A

R

I

Y

I

L

202

Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları II

2

-

2

204

Siyasal İletişim ve Siyasal Kampanyalar II

1

1

1.5

206

Halkla İlişkiler Uygulama ve Örnek Olaylar II

2

2

3

208

İkna Edici İletişim II

2

-

2

210

Bilgisayar Kullanımı II

2

1

2.5

212

Konuşma Sanatı II

1

1

1.5

214

Reklamcılık Uygulamaları

-

2

1

216

Araştırma Projesi

-

2

1

218

Medya Planlaması

2

-

2

202

Mesleki Yabancı Dil IV

2

-

2

202

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar (Tercihli)

1

-

1

Toplam

14

9

18.5

GENEL TOPLAM

83

15

90.5


0 yorum:

Yorum Gönder