Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2009 Perşembe

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı


Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde mühendisliğin bir alt kademesinde mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunun üstlenebilecek yetenekte yetiştirmektir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programının İşletmelere Kazandıracağı Katkılar:

v İş yeri çalışma yönetiminin güvenliği.

v İşçi sağlığı ve iş güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yöntemi.

v İş kazaları ve işe bağlı hastalıkların yol açtığı can, mal ve iş gücü kayıplarının en aza indirilmesi.

v Üretim ve aşamasının yüksek verimlilik ve güvenlik gözetilerek iş ve işçi sağlığı kurallarına göre düzenlenmesi.

v Çalışma ortamının işçi sağlığı, iş hijyeni, çevre kirliliği açılarından çalışanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışabilecekleri şekilde geliştirilmesi.Ders İçerikleri


I.YARIYIL

GENEL İŞLETME

İşletmenin tanımı, işletmenin kuruluş amaçları, kuruluş şekilleri, işletmelerin sınıflandırılması, türleri, kapasitesi, işletmeler arası işbirliği şekilleri, işletmecilikte geçerli olan ilkeler. Yönetimin tanımı, yönetim işlevleri, yönetim ve yönetici özellikleri, pazarlama, üretim, üretim planlaması, finansman, halkla ilişkiler, insan kaynakları, Ar-Ge.

MAKİNA VE TECHİZAT I

Yanma ve yakıtlar-kömür ve fueloil depolama, kazanlar, bacalar, pompalar, kompresörler, kaldırma araçları.

TÜRK DİLİ I

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı, dil çalışmaları, Türk Dilinin ses özellikleri, ses olayları, yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I

Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluş süreci, iç ve dış gelişmeler-hilafetin kaldırılması ve tevhidi tedrisat yasası-devrime karşı tepkiler, Şeyh Sait ayaklanması, İzmir Suikastı-Çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası- Atatürk Devrimleri, II. Dünya Savaşı Süresince Türkiye’nin iç ve dış politikası-Çok partili hayata geçiş, 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler. 1960’tan günümüze kadar iç ve dış politika ve bu olayların günümüze yansımaları.

MATEMATİK

Kümeler, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık sayılar, devirli ondalık sayılar, sayıların bilimsel gösterilişi, bir sayının mutlak değeri, bir sayının tam değeri, reel sayılar, reel sayıların özellikleri, bir bilinmeyenli denklemler, iki bilinmeyenli denklemler, denklem kurarak problem çözme, oran, orantı

TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIM TEKNİKLERİ

Bilgisayarın tanıtımı, bellek ve bellek çeşitleri, virüs ve antivirüs programları,bilgisayarın donanımı ve yazılımı ile ilgili temel kavramlar, PC’lerde işletim sistemleri hakkında genel bilgiler ( Dos 6.22 İşletim sistemi, Dos 6.22 İşletim sisteminin iç ve dış komutları, Windows’ 95/98/2000 veya windows me , işletim sistemi ve komutları),İnternet hakkında genel bilgiler.

GENEL KİMYA

Kimya ve madde, atomun yapısı ve periyodik sistem, semboller ve denklemler, kimyasal bağlar, gazlar sıvılar ve katılar. Elektrokimya, kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler, sulu çözeltilerde denge, organik kimyaya giriş.

TEMEL İLETİŞİM TEKNİKLERİ

İletişimin tanımı ve önemi, insanlar açısından anlaşmazlıkların sosyo psikolojik nedenleri, sözel ve sözel olmayan iletişimin temel öğeleri, beden dili, duygusal zeka, kişiler ve gruplar arası iletişimde uzlaşma. Örgütsel iletişim ve örgütsel iletişim modelleri. Haberleşme kavramı ve önemi, çatışma ve çatışmanın yönetimi, kriz yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi ve toplantı yönetiminin önemi. İmaj yönetimi ve önemine yönelik örnek uygulamalar.

TEMEL HUKUK

Hukuk kavramı, hukuk kurallarının niteliği ve hukuk sistemi, hukuk tanımı ve türleri, hakkın tanımı ve türleri, hakkın kullanılması ve korunması, şahıs, şahıs türleri

FİZİK

Ölçme, birim sistemleri, vektörler, dinamik, hidrodinamik, enerji, iş güç kavramları, temel elektrik bilgisi, doğru akım devreleri, ışık ve spektrum

II. YARIYIL

KAYIT- İSTATİSTİK

İstatistikle ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişimi ve istatistikte kullanılan paket programları, istatistikte verilerin toplanması ve düzenlenmesi, frekans dağılımları, histogram ve frekans poligonu,grafikler,ortalamalar,mod ve medyan dağılma ölçüleri, standart sapma ve varyans,olasılık hesapları, binom ve normal dağılımlar. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde kayıt-istatistik ve değerlendirme yöntemleri, araştırma yöntemleri.

MAKİNA VE TECHİZAT II

Makine tanımı ve çeşitleri, makine parçalarının birleştirilmesi, hareket ileten elemanlar, borular, matkap tezgâhları ve işlemleri, torna tezgâhları ve işlemleri, freze tezgahları ve işlemleri, planya tezgahları ve işlemleri, taşlama tezgahları ve işlemleri, testere tezgahları ve işlemleri, makaslar, demir ve çelik malzemeler, demir olmayan metal malzemeler, ağaç işlerinde kullanılan aletler ve makineler.

İŞÇİ SAĞLIĞI

Genel bilgiler, işçi sağlığını etkileyen fiziksel , mekanik , kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler. İşçi sağlığında özel risk grupları, sınıf içi teorik çalışmalarla birlikte ilimizdeki fabrikalara gezi düzenlenerek işçi sağlığı konusunda yapılan çalışmaların yerinde gözlenmesi.

YANMA VE YANMA BİLGİSİ

Yanma ve ön koşulları, kimyasal temel bilgileri, yanıcı maddeler, tehlikeli maddeler, ateşleme olayı, yanma olayının seyri, yangın söndürme maddeleri, yangın yerindeki tehlikeler, portatif cihazlar, yangın güvenlik önlemleri, yangın yerindeki organizasyon ve haberleşme, tatbikat ve kurtarma.

ERGONOMİ

Endüstriye toplum ve ergonomi, insan-makine sistemleri, ergonomik açıdan insan, insan çalışması ve özellikleri, iş organizasyonu, gürültü ve titreşim, iklim, aydınlatma, çalışma yeri ve düzenlemesi.

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

MS-Windows’95/98/2000 veya Windows me işletim sisteminin kısa bir tekrarı, tanıtımı, kullanımı ve örnek uygulamalar, PowerPoint’97/2000 programının tanıtımı.

İŞ HUKUKU

İş hukukunun konusu, nitelikleri, iş hukukunun kaynakları, iş hukukunun temel kavramları, sözleşmesi ve türleri, iş sözleşmesinin yapılması, işçi-işveren hak ve borçları, ücretli tatiller, işçi ve işveren ilişkileri, sendikalar hukukunun yasal çerçevesi, sendikaların faaliyetleri, sendika üyeliğinin kazanılması ve sona ermesi, toplu iş sözleşmelerinin özellikleri, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlığı, bu uyuşmazlıkların çözümü, grev ve lokavt kavramı.

İŞ GÜVENLİĞİ

Genel bilgiler, iş güvenliği kavramı, iş kazalarının tanımı, nedenleri ve önleme yöntemleri, meslek hastalıklarının tanımı, nedenleri ve korunma yöntemleri, iş güvenliği çalışmalarının işgücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi, iş güvenliğinde yöntem, iş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması, tehlikeler ve tehlike çeşitleri, kaza araştırmalarında yöntem ve çözümler.

TÜRK DİLİ II

Sözlük ve anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemler, terimler, dil yanlışları (sözcüğün yapısı, ve anlamıyla ilgili yanlışları), Türk Dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, düşünce yazıları, tebliği, tutanak, rapor örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve öz geçmiş örnekleri, tartışma ve çeşitleri

III YARIYIL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI I

Tüzük ve yönetmelikler 1

ÇEVRE KORUMA

Çevre korumanın kısa tarihçesi, çevreyi kirleten etmenler, katı atıkların tanımı, sınıflandırılması ve yok edilmesi, evsel atıkları arıtma metotları

KURTARMA BİLGİSİ

Halatlar ve kullanımı, hidrolik ayraç ve makaslar, krikolar, vinçler, şişme yastıklar

İLK YARDIM I

Kazalar ve ilk ve acil yardım gerektiren durumlar, ilk yardımın amacı ve temel ilkeleri, travmalar ve genel vücut yardımları, çıkartma ve kurtarma 1-2 hasta taşınması ve triyaj 1-2 yanıklar ve ilk müdahale 1-2

ELEKTRİK İŞ GÜVENLİĞİ

Elektrik nedir? Gerilim kademeleri hakkında bilgi, enerji dağıtım hatalarının genel yapısı, dağıtım tabloları, sigorta hakkında genel bilgiler, priz ve anahtar grupları hakkında bilgi, elektrik lambalarının genel yapısı, elektrik tesislerinde güvenlik önlemleri, yıldırımın tanımı, yangın ihbar sistemleri, iş güvenliği

YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Giriş, sabit sistemler, söndürme sistemleri ve organizasyon

KİMYASAL MADDELER VE TEHLİKELERİ

Giriş, kimyasalların tehlikelerini belirleyen kavaramlar ve tanımları, önemli inorganik maddeler ve organik maddeler ve tehlikeleri, teknik geziler ve gözlemler

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Kalitenin tanımı ve önemi, kalitenin temel ilkeleri, kalite-maliyet ilişkisi, kalitenin rekabete etkileri. Kalite karakteristikleri, kalite geliştirme aşamaları ve kalite güvence sistemlerinin önemine yönelik örnek uygulamalar, İSO 9001 ( Tasarım,geliştirme, üretim, kurulum ve serviste kalite, güvence için kalite sistemler modeli), İSO 14001 ( Çevre yönetim sistemi) OHSAS 18001 (İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Yönetim Standartları), sistemlerin ortak yönleri ve entegre edilmesi, Toplam Kalite felsefesi yönetim sistemi ve toplam kalite, toplam kaliteyi uygulayan kuruluşların sunuşları, kazançları ve uygulama aşamaları , 13001 Risk Analizi Ve Kritik Kontrol Noktalarının Tayini Yönetim Standardı.

MESLEKİ YABANCI DİL I

Konuşma, dinleme-anlama, okuma-anlama

PROJE I

Öğrencilere çeşitli iş kollarında, İSİG performans kriterleri ve ölçüm izleme yöntemleri konularında çalışma yapmalarına yönelik ödevler verilecektir. Derledikleri bilgiler, danışman öğretim elemanları ve diğer öğrencilere sunulacaktır.

IV. YARIYIL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI II

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hukukunun kaynakları, tüzük ve yönetmelikler 2

TAŞIMA VE DEPOLAMA

Kimyasal maddelerin tehlike sınıfları, kimyasallar ve riskleri, malzeme bilgi formları, tehlike bilgi formları, eğitim, işyeri teftişi, tıbbi gözlem

İŞGÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI

İşçi eğitiminin yöneldiği yetişkinler, yetişkin eğitimi, eğitimin zamanı ve yeri, yöntem ve teknikler, araç ve gereçler

İLK YARDIM II

Kazalar, ilk ve acil yardım gerektiren durumlar, ilk yardımın ararcı ve temel nitelikleri, travmalar ve genel vücut yaralanmaları, çıkartma ve kurtarma 1-2, hasta taşınması ve triyaj 1-2, yanıklar ve ilk müdahale 1-2, zehirlenmeler- muhtelif gazlar-CO, boğulmalar ve su ile ilgili tehlikeler, kardio-pulmuner resüsitasyon, yeniden canlandırma 1-2-3

TEHLİKELİ MADDELERDE LEVHA VE ETİKET SİSTEMLERİ

Etiketler ve işaretler, tehlikeli maddelerde etiket ve levhalar.

İŞ HİJYENİ

Endüstri hijyenine giriş, endüstri hijyenisti nedir? Endüstride çalışma ortamı, Zararlı gazlar buharlar, tozlar, sıvı ve katı maddeler, toksin maddeler için fiziksel, biyolojik göstergeler, radyasyon ve ionizan ışınlar ve radyoaktivitenin insan sağlığı açısından önemi ve ölçümünde kullanılan gösterge ve kavramlar gürültü ölçümünde kullanılan fiziksel ve biyolojik göstergeler, iş ve işçi sağlığını korumaya yönelik temel ilkeler, otomatizasyon ve mekanizasyonun Zaralarının azaltılması, İş kazası kavramı ve iş kazalarını yansıtan koşullar.

MESLEKİ YABANCI DİL II

Konuşma, dinleme-anlama, okuma-anlama

İSİG YÖNETİM SİSTEMLERİ

İSİG yönetimi, İSİG politikalarının oluşturulması, İSİG alanında planlama çalışmaları, iş kazaları ve olaylarını inceleme, tekrarını önleme, kaza analiz yöntemleri, saha denetlemeleri

İŞ YERLERİNDE RİSK ANALİZİ VE METODLARI

İşyerlerinde olası metot, insan, malzemeden kaynaklanabilecek tehlikelerin önceden tespiti ve koruyucu önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar.

PROJE II

Öğrencilere işçi sağlığı ve iş güvenliği, toplam kalite yönetmeliği ile ilgili araştırma konuları verilmesi, bu kapsamda öğrencilerin, çeşitli işyerlerinde araştırma ve uygulama yapıp değerlendirmeye yönlendirilmesi ve derlenen bilgilerin danışman öğretim elemanlarına ve öğrencilere sunmalarının sağlanması
Dersler| Yazdır |


I. YARIYIL
YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

TS

K

E

DERS NİTELİĞİ

I.YARIYIL

LOJ

101

Matematik I

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

103

Lojistik İlkeleri I

3

0

3

3

3

Zorunlu Ders

LOJ

105

Genel İşletme

3

0

3

3

3

Zorunlu Ders

LOJ

107

İktisata Giriş

3

0

3

3

3

Zorunlu Ders

LOJ

109

Hukuka Giriş

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

106

Pazarlama

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

117

Bilgisayar I

2

2

4

3

4

Zorunlu Ders

ZAİ

101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

2

Zorunlu YÖK Dersi

ZTD

101

Türk Dili I

2

0

2

2

3

Zorunlu YÖK Dersi

ZYD

101

Yabancı Dil I (İngilizce)

2

0

2

2

3

Zorunlu YÖK Dersi

TOPLAM

23

2

25

24

30II. YARIYILYARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

TS

K

E

DERS NİTELİĞİ

II.YARIYIL

LOJ

102

Matematik II

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

104

Lojistik İlkeleri II

2

1

3

3

3

Zorunlu Ders

LOJ

108

Genel Muhasebe

2

1

3

3

3

Zorunlu Ders

LOJ

110

Uluslararası Pazarlama

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

112

Bilgisayar II

2

2

4

3

4

Zorunlu Ders

LOJ

113

Depolama ve Envanter Yönetimi

2

1

3

3

3

Zorunlu Ders

LOJ

116

İstatistik

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

ZAİ

102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

2

Zorunlu YÖK Dersi

ZTD

102

Türk Dili II

2

0

2

2

3

Zorunlu YÖK Dersi

ZYD

102

Yabancı Dil II (İngilizce)

2

0

2

2

3

Zorunlu YÖK Dersi

TOPLAM

20

5

25

24

30III. YARIYILYARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

TS

K

E

DERS NİTELİĞİ

III.YARIYIL

LOJ

201

İş Etüdü

2

1

3

3

4

Zorunlu Ders

LOJ

203

Lojistik Kalite ve Performans Yönetimi

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

205

Gümrükleme

3

0

3

3

5

Zorunlu Ders

LOJ

211

Dış Ticaret Mevzuatı

3

0

3

3

5

Zorunlu Ders

LOJ

212

E-Ticaret

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

215

Ulaştırma Sistemleri

2

1

3

3

4

Zorunlu Ders

LOJ

217

Üretim Yönetimi

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

221

Mesleki İngilizce I

2

0

2

2

3

Zorunlu DersBeden Eğitimi

1

0

1

0

0

Seçmeli YÖK DersiGüzel Sanatlar (Yaşam Bec.ve Sosyal Etkinlik)

1

0

0

0

0

Seçmeli YÖK Dersi

TOPLAM

19

2

21

20

30IV. YARIYILYARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

TS

K

E

DERS NİTELİĞİ

IV.YARIYIL

LOJ

210

Dağıtım Sistemleri

2

1

3

3

4

Zorunlu Ders

LOJ

204

Sigorta Mevzuatı

2

0

2

2

4

Zorunlu Ders

LOJ

206

Tedarik Zinciri Yönetimi

2

1

3

3

4

Zorunlu Ders

LOJ

208

Ulaştırma Mevzuatı

3

0

3

3

4

Zorunlu Ders

LOJ

218

Mesleki İngilizce II

2

0

2

2

3

Zorunlu Ders

LOJ

220

Yönlendirilmiş Çalışma

0

3

3

2

5

Zorunlu DersSeçmeli Ders - 12

2

3

Seçmeli DersSeçmeli Ders - 22

2

3

Seçmeli DersBeden Eğitimi

1

0

1

0

0

Seçmeli YÖK DersiGüzel Sanatlar

1

0


0


Seçmeli YÖK Dersi

TOPLAM

12

5

21

19

30


GENEL TOPLAM

74

14

92

87

120

SEÇMELİ DERSLERT

U

TS

K

E

Seçmeli Dersler


BYS

208

Kriz ve Stres Yönetimi

1

1

2

2


Seçmeli Dersler


SLO

216

Yazışma ve Raporlama Teknikleri

1

1

2

2


Seçmeli Dersler


SLO

210

Müşteri İlişkileri Yönetimi

2

0

2

2


Seçmeli Dersler


SLO

214

Girişimcilik

1

1

2

2


Seçmeli Dersler


BİG

228

İSİG Yönetim Sistemleri

2

0

2

2


Seçmeli Dersler


Bu derslerden 4.y.y. da 2 adet (4 kredilik) ders seçilecektir.
0 yorum:

Yorum Gönder